Reklamační řád Červený Uhlí

Reklamační řád

Hlavní strana » Reklamační řád

Reklamační řád

1. Obchodní podmínky
Výrobce: Severočeské doly a. s., sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 499 019 82
Výrobek: Bílinské uhlí tříděné v úpravně uhlí Ledvice.

Výrobce: Severní energetická a.s. Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO: 28677986
Výrobek: Mostecké hnědé uhlí tříděné.

Prodejce: Wabros Consulting, s. r. o., sídlem: Husitská 107/3, Praha 3, 13000 Žižkov IČ: 01939408 – plátce DPH

2. Způsob objednání
2.1. Přijímání objednávek:
telefonicky na čísle skladu Velký Újezd: 416 738 977 nebo 777 655 089 
osobně na adrese provozovny: Velký Újezd 50, 41201 (provozní doba: Pondělí – Pátek 7,00 – 14,30 h., sobota 7,00-11,00 h (říjen-březen))
nebo písemně e-mailem: info@cerveny-uhli.cz, cerveny.uhli@gmail.com
2.2. Po uskutečnění telefonické objednávky, souhlasíte se zasíláním reklamních sdělení.

3. Platební podmínky
3.1. Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit řidiči na základě předložení prodejního dokladu za hotové či daňového dokladu v hotovosti při převzetí zboží a to v případě, že nebylo ujednáno jinak. Ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem prodejce.
3.2. Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty a daň z pevných paliv
3.3. Cena nezahrnuje dopravu uhlí a skládání uhlí dopravníkem (pasem). Ceny za tyto služby jsou stanoveny v aktuálním ceníku prodejce.

4. Dodání a převzetí zboží
4.1. Dodání zboží
Termín dodání určuje prodejce dle svých možností po dohodě s kupujícím.
Okamžikem dodání přecházejí na kupujícího nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám
4.2. Přechod vlastnictví zboží
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

5. Záruka
5.1. Záruka na pevná paliva je maximálně 24 měsíců.
5.2.    Kvalitu paliv garantuje výrobce paliv dle katalogu jakostních znaků
5.3. Záruka se nevztahuje na špatně uskladněné zboží a nebo v případě špatného použití zboží (špatným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliva k danému topidlu).

6. Reklamace
6. 1. Reklamaci paliva a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonicky, osobně na adrese provozovny ve Velkém Újezdu 50, 412 01 i písemně (na adresu provozovny čí e-mailem: info@cerveny-uhli.cz).
6.2. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník osobně na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů od převzetí reklamace
6.3. Kupující je povinen podat prodávajícímu reklamaci v níže uvedených lhůtách:
a) u vad zjevných bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu. Zjevnými vadami je myšleno zejména např. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce. Vlhkost paliva není uznatelnou vadou – uhlí nemá tendenci ke samovznícení a vlhkost paliva nijak nebrání jeho spalování.
b) u ostatních „skrytých vad“, vad bez zbytečného odkladu nejpozději však do 1 roku po přechodu vlastnického práva k uhlí a přechodu nebezpečí škody na palivu. Skrytými vadami jsou vady zjistitelné laboratorním rozborem – zejména pak maximální obsah popela v uhlí než je určeno v katalogu.
6.4. Při uznání reklamace poskytne prodejce alikvótní slevu z ceny paliva

7. Ostatní
7.1. Kupující učiněnou objednávkou a akceptací obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi bezvýhradně souhlasí
7.2. Reklamační řád pevných paliv se řídí obchodím zákoníkem
Ve Velkém Újezdu dne 1. ledna 2017.Katalog hnědého uhlí zde:
http://www.sd-bilinskeuhli.cz/dokumenty/Katalog_2022.pdf


ŔEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, kterýje oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní
inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platform ODR dostupné na webové stránce www.
ec.europa.eu/consumers/odr


Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (
www.coi.cz).


777 655 089 / 416 738 977

Při objednávce nad 30q doprava do 35km zdarma